หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 


แพ็คเกจทัวร์สุราษฎร์ธานี - เขื่อนเชี่ยวหลาน (3 วัน 2 คืน)
คืนแรกพัก เดอะลากูน่า เชี่ยวหลาน รีสอร์ท , คืนที่สองพัก โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว สุราษฎร์ธานี

วันแรก

สุราษฎร์ธานี – ศาลหลักเมือง - เขื่อนรัชชประปา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) – เดอะ ลากูน่า เชี่ยวหลาน (The Laguna Chiewlarn) – เขาสามเกลอ – วังแพ นางไพร

xx.xx น.

เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือ มัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี / รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

07.30 น. บริการอาหารเช้าแบบ ติ่มซำ ข้าวต้ม ชา กาแฟ อื่นๆ ครบชุด
08.30 น.

สักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อความสิริมงคล ชมศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าศาลมีซุ้มดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ โดยมีดอกบัวหลวง ดาวเรือง และบานไม่รู้โรย จัดไว้ในถาดเล็กๆ ดอกบัวหมายถึงการบูชาพระอริยเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล

09.10 น.

เดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน (ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

10.40 น.

เดินทางถึงเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเขื่อนรัชชประภา

11.00 น. ลงเรือหางยาว เดินทางสู่ที่พัก เดอะ ลากูน่า เชี่ยวหลาน (The Laguna Chiewlarn)
11.45 น.

เดินทางถึงที่พัก คณะเช็คอินต์เข้าพัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนแพ (อาหารแบบเซ็ทเมนู)

13.30 น. ลงเรือหางยาว ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติของเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูน 3 ลูกตั้งเรียงกัน สลับกับภูเขาหินปูนที่รายล้อมตัดผืนน้ำสีเขียวมรกตจนเป็นที่มาของคำว่า กุ้ยหลินเมืองไทย  หลังจากกนั้นนั่งเรือไปปยัง วังปลา ณ แพนางไพร ชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง และปลายักษ์จำนวนมาก แหวกว่าย รอบๆ แพ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกุ้ยหลินเมืองไทย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก   
15.30 น. เดินทางกลับถึงที่พัก คณะเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น..

บริการอาหารค่ำบนแพ (อาหารแบบ เซ็ทเมนู) หลังอาหารค่ำ คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เดอะ ลากูน่า เชี่ยวหลาน (The Laguna Chiewlarn) – วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวริหาร – โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว สุราษฎร์ธานี                                         

06.30 น.

อรุณสวัสดิ์ บริการเครื่องดื่มร้อน

07.00 น.

ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอก ถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้า

07.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ หลังอาหารเช้าคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น.

คณะเช็คเอาต์จากที่พัก

09.30 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

10.45 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ รถรับคณะเนำท่านชมวิวทิวทัศน์ เขื่อนรัชชประภา ทิวทัศน์ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน บนผืนน้ำสีเขียวมรกตจนเป็นที่มาของคำว่า กุ้ยหลินเมืองไทย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (อาหารแบบแซ็ทเมนู)
13.00 น. เดินทางสู่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
15.00 น.

เดินทางถึงวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี

16.30 น.

ชมโรงงานผ้าไหมพุมเรียง เป็นวิธีชุมชนดั่งเดิม ที่ผลิต ผ้าไหม ส่งขายทั่วโลก มีความประณีต และงดงามสูง เป็นสินค้าประเภท Hand Made ล้วน มีชื่อเสียงไปทั่ว  นอกจากจะมีโรงงานผ้าไหมและผ้าไหมขายแล้ว ที่พุมเรียง มีหมู่บ้านวัฒนธรรม ที่ทำให้เพลิดเพลินต่อการเยี่ยมชม มีสินค้าพื้นเมืองไว้จำหน่ายมากมาย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น)

19.00 น.

เช็คอินเข้า ณ โรงแรมออร์คิด ริเวอร์วิว สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพมหานคร

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นคณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก

xx.xx น.  ส่งคณะยังท่าอากาศยาน นานาชาติสุราษฎร์ธานี / คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าห้องพัก เดอะ ลากูน่า เชี่ยวหลาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าห้องพักโรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว สุราษฎร์ธานี  1  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าทัวร์ตามรายละเอียดโปรแกรม
 • อาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารค่ำ 2 มื้อ (น้ำดื่ม )
 • ค่าธรรมเนียม เข้าชมอุทยานแห่งชาติตลอดโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.ตรังทริป.com
อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 463,264
Page Views 534,155
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view