หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ (สระมรกต - น้ำตกร้อน ) - ทะเลกระบี่ (4 เกาะ - ทะเลแหวก )

พักโรงแรม เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง 3 วัน 2 คืน

วันแรก ท่าอากาศยาน นานาชาติกระบี่   – น้ำตกร้อน – สระมรกต  – เขาขนาบน้ำ – ลานปูดำ – เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง
10.20 น. เจ้าหน้าที่ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติกระบี่ (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3229) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
11.45 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านเรือนมรกต)
13.00 น. เดินทางด้วยเส้นทางธรรมชาติ สระมรกตเป็นสระน้ำใส สีเขียวมรกต ความลึกประมาณ 1.50 เมตร มีความกว้างของสระประมาณ 1 ไร่  เป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา  ระหว่างเส้นทางจะพบกับพันธุ์ไม้ที่ หาดูได้ยาก อาทิ เฟิร์น กล้วยไม้ เป็นต้น เดินชมธรรมชาติบนสะพานเหนือป่าพรุ บริการอาหารว่าง ให้ท่านลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่น้ำตกร้อน ชมน้ำตกร้อนเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากภูเขา บรรยากาศรายล้อมด้วยวยต้ไม้ ม้ นานาพันธุ์ มีความชุ่มชื้น ให้ท่านลงเล่นน้ำ แช่น้ำอุณหภูมิประมาณ 50-60 อาศาเซลเซียส  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่
17.00 น. เดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ นำท่านชมเขาขนาบน้ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูป ณ ลานปูดำ (ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ")
17.30 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านก้อยกุลากาสัย)
19.00 น. เช็คอินต์เข้าพัก ณ เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง (Ava Sea Resort) คณะพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชม เดินเล่นหาดอ่าวนาง ในยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย

วันที่สอง

อ่าวนาง – หาดพระนาง – ถ้ำพระนาง -  ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะหม้อ – เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ รีสอร์ทที่พัก

09.00 น.

รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก (รถสองแถว) เดินทางสู่ท่าเรือ

09.15 น.  

นำคณะลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ

09.30 น.

เดินทางถึงหาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริ มงคล  อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก (Unseen in Thailand) สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและ เกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล
11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่าง เหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย
12.00 น. นำท่านขึ้นเกาะปอดะ (บริการอาหารกลางวัน) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนสบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหาร เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับท่าเรือ
15.15 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรับคณะ (รถสองแถว) เดินทางสู่รีสอร์ทที่พัก
15.30 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.40 น. รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก เดินทางไปยังร้านอาหาร
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านเรือนทิพย์ คลองสน)
19.20 น.

เดินทางถึงรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเดินชมบรรยากาศอ่าวนาง

ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง – ร้านของฝาก  – วัดถ้ำเสือ - ท่าอากาศยาน นานานาชาติกระบี่

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก 

07.45 น.  คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก
08.25 น.  แวะชมร้านของฝากของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่วัดถ้ำเสือ
09.45 น. แวะชมวัดถ้ำเสือ วัดชื่อดังของจังหวัดกระบี่ ไหว้พระเพื่อความสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานนาชาติกระบี่ (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3211 เวลา 12.25 น.)
14.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก เอวาซี รีสอร์ท อ่าวนาง 2 คืน (Ava Sea Resort Aonang)
 • ค่าทัวร์ตามรายละเอียดโปรแกรม
 • ค่าทัวร์ทะเลกระบี่ (4 เกาะทะเลแหวก) 1 วัน เดินทางโดยเรือ Speed Boat  
 • อาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 2  มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ  (น้ำดื่ม)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติตลอดโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย (กรุงเทพ – กระบี่ - กรุงเทพ)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.ตรังทริป.com
อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 463,270
Page Views 534,161
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view