หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 

แพ็คเกจทัวร์ตรัง  ทัวร์เมืองตรัง ทะเลตรัง  3 วัน 2  คืน (Air Asia2)

(พักโรงแรมในเมืองตรัง 1 คืน , พักเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน)

วันแรก

ตรัง  – รอบเมืองตรัง – ถ้ำเล เขากอบ - ชายหาด - บ่อน้ำร้อน - เมืองกันตัง - ตลาดตอนเย็น(ถนนคนเดิน) 

09.30 น.

เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล / มัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241)

09.45 น.

ชมรอบตัวเมืองตรัง แวะสักการะศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เพื่อความสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

12.00 น.

ระหว่างทาง แวะรับประทาน อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)

13.00 น.

เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทรถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเล เขากอบ จะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม) นำท่านชม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุ ในบริเวณบ่อน้ำร้อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกันตัง

15.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (เจ้าเมืองตรังในอดีต ผู้ซึ่งนำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง) แวะชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.30 น. 

แวะชมตลาดตอนเย็น หรือถนนคนเดิน เลือกซื้อ ชิมอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง หรือแวะร้านอาหารเย็น(คณะจ่ายเอง) หลังจากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน –เกาะแหวน - เกาะเชือก - เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก

08.30 น.

คณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรัง ถึงท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 น.

ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจาก หน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย 

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) เดินทางสู่เกาะแหวน ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปลา ดูปะการัง หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.00 น.

เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา คณะเช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา – ตัวเมืองตรัง - สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย- กรุงเทพมหานคร
06.30 น. บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้า ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย และเช็คอาต์จากรีสอร์ท
09.00 น.
ลงเรือ เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว
10.00 น. รถรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง  แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง
12.00 น. 
อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น. เดินทางสู่สวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย นำท่านชมความเป็นธรรมชาติของไม้ นานาพันธ์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินตรัง (คณะเดินทางกลับ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 น.)
16.25 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,400 บาท (คืนแรก พักโรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง , คืนที่สอง พักเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา)

ท่านละ 5,600 บาท (คืนแรก พักโรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา, คืนที่สอง พักเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา)

ท่านละ  5,900 บาท (คืนแรกพักโรงแรม เรือ รัษฎา ,คืนที่สอง พัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา)
เด็ก 3-11 ขวบ คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) กรณีเสริมเตียงคิด 80% ของราคาผู้ใหญ่

(รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และอัตราค่าบริการดังกล่าวให้บริการถึง 31 พฤษภาคม  2568)และหากท่านต้องการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม, โรงแรม หรือรีสอร์ทที่พัก โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 081-271 7486, 086-476 3286 (สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ครับ)

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม 
 • ค่าห้องพัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา , โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง หรือโรงแรม เรือรัษฎา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ  Superior)
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Standard Aircon Room)
 • ค่าทัวร์รอบเมืองตรัง, ถ้ำเล เขากอบ, ชายหาด , บ่อน้ำร้อน, เมืองกันตัง ,สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่าเรือ จากรีสอร์ท – ท่าเรือปากเมง วันที่สาม ใช้เรือทัวร์ หรือเรือหางยาว (เรือจอย)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ ,อาหารกลางวัน 1  มื้อ (อาหารว่าง,น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

แนะนำเพิ่มเติม เนื่องจากโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล การดำน้ำดูปะการัง การกำหนดวันท่องเที่ยวมีผลเป็นอย่างมากครับหากเป็นไปได้ให้ท่านกำหนดวัน ตามวันในปฏิทิน ระหว่าง 6-10 ค่ำ จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ครับ เพราะการดำน้ำดูปะการังในช่วงวันดังกล่าว น้ำจะใสมาก น้ำนิ่ง ไม่ต้องว่ายน้ำแข่งกับกระแสน้ำที่ไหลแรง อย่างไรก็ตามทางทีมงานมัคุเทศก์ตรังสามารถนำท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการังสำหรับบางท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือว่ายน้ำไม่แข็งแรง

สำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า ติดต่อ คุณหมี 081-271 7486 , 086-476 3286

บรรยากาศ ถ้ำเล เขากอบ

บรรยากาศ วนอุทยาน บ่อน้ำร้อน กันตัง
บรรยากาศ ทะเลตรัง
บรรยากาศ สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย (สะพานยอดไม้)
บรรยากาศ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา
โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง
บรรยากาศ โรงแรม เรือ รัษฎา

เนื่องจากเรามีโปรแกรมทัวร์จังหวัดตรังหลากหลายโปรแกรม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในแต่ละโปรแกรม หรือหากท่านต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เลือกโรงแรมหรือรีสอร์ทตามความต้องการ หรือต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ ตามความต้องการของท่าน ติดต่อ คุณหมี 081-2717486, 086- 476 3286 เราพร้อมยินดีให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดครับ

www.ตรังทริป.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 469,052
Page Views 540,462
 
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view