หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 

แพ็คเกจทัวร์ตรัง  ทัวร์เมืองตรัง ทะเลตรัง  3 วัน 2  คืน (Air Asia1)

(พักโรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง , โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา,  หรือโรงแรม เรือ รัษฎา 2 คืน )

วันแรก ตรัง รอบเมืองตรัง ถ้ำเล เขากอบ ชายหาด บ่อน้ำร้อน- เมืองกันตัง
09.30 . เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล / มัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241)
09.45 .  
ชมรอบตัวเมืองตรัง แวะสักการะศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เพื่อความสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
12.00
ระหว่างทาง แวะรับประทานอาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 .
เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง  สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเล เขากอบ จะแตกต่างจากถ้ำอื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม) นำท่านชมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง เดินทางสู่วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุในบริเวณบ่อน้ำร้อน ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น เดินทางสู่ตัวเมืองกันตัง
15.30 .  
เดินทางถึงตัวเมืองกันตัง แวะชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (เจ้าเมืองตรังในอดีตผู้ซึ่งนำต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง) แวะชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
17.30 .  
เช็คอินต์เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน – เกาะแหวน - เกาะเชือก 
07.00 .

บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ โรงแรมที่พัก

08.30 .

คณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรังถึงท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

09.30 .

ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย 

12.00 .  

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) เดินทางสู่เกาะแหวน ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปลา ดูปะการัง หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภทปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

16.30 .

เดินทางถึงท่าเรือปากเมง รถปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.30 .

เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม 
ตรัง  กรุงเทพมหานคร
06.30
บริการอาหารเช้า แบบ ABF ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
07.30 .
คณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก
07.40 .   
รถปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่สนามบินตรัง (ใช้รถแบบรวมจอย) แวะร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง
08.20
คณะเดินทางถึงสนามบินตรัง ตรวจเช็คสัมภาระ (คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3242 เวลา 09.50 .)
11.15 น.
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ   3,600  บาท  (พักโรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง)
ท่านละ   4,000  บาท  (พักโรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา)
ท่านละ   4,700  บาท  (พักโรงแรม เรือรัษฎา)
เด็ก 3-11 ขวบ คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) กรณีเสริมเตียงคิด 80% ของราคาผู้ใหญ่

(รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และอัตราค่าบริการดังกล่าวให้บริการถึง 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น) หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม, โรงแรม หรือ รีสอร์ทที่พัก ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 081- 271 7486, 086- 476 3286 (สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ครับ)

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม 
 • ค่าห้องพัก โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง , โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา หรือ โรงแรม เรือ รัษฎา  2  คืน, พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Superior)
 • ค่าทัวร์ถ้ำเล, รอบเมืองตรัง, ชายหาด, บ่อน้ำร้อน, สถานีรถไฟกันตัง, พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่ารถจาก โรงแรม – สนามบินตรัง (ใช้รถแบบจอย)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, กลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

แนะนำเพิ่มเติม

เนื่องจากโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล การดำน้ำดูปะการัง การกำหนดวันท่องเที่ยวมีผลเป็นอย่างมากครับหากเป็นไปได้ให้ท่านกำหนดวันตามวันในปฏิทิน ระหว่าง 6-10 ค่ำ จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ครับ เพราะการดำน้ำดูปะการังในช่วงวันดังกล่าว น้ำจะใสมาก น้ำนิ่ง ไม่ต้องว่ายน้ำแข่งกับกระแสน้ำที่ไหลแรง อย่างไรก็ตามทางทีมงานมัคุเทศก์ตรังสามารถนำท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการังสำหรับบางท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่แข็งแรง

สำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า ติดต่อ คุณหมี 081-271 7486 , 086-476 3286

บรรยากาศ ถ้ำเล เขากอบ จังหวัดตรัง
บรรยากาศ วนอุทยาน บ่อน้ำร้อน กันตัง

บรรยากาศ ทะเลตรัง
บรรยากาศ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา
โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท ตรัง

บรรยากาศ โรงแรม เรือ รัษฎา 

เนื่องจากเรามีโปรแกรมทัวร์จังหวัดตรัง หลากหลายโปรแกรม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในแต่ละโปรแกรม หรือหากท่านต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เลือกโรงแรมหรือรีสอร์ทตามความต้องการ หรือต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะตามความต้องการของท่าน ติดต่อ คุณหมี 081-2717486, 086- 476 3286 เราพร้อมยินดีให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดครับ

www.ตรังทริป.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 25/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 412,837
Page Views 474,043
 
« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view